Urządzenia spawalnicze Kemppi objęte są ograniczoną gwarancją opisaną poniżej. Niniejsza ograniczona gwarancja („Gwarancja“) dotyczy nowych, zasilanych elektrycznie produktów sprzedanych po 1 lipca 2010 r., posiadających numer seryjny Kemppi, jeżeli przedstawiciel firmy nie poinformuje inaczej na piśmie, a także wybranych oryginalnych części spawarek firmy Kemppi wymienionych poniżej w sekcji Ważność („Produktów”).

Niniejszą Gwarancję dostarczyła firma Kemppi Oy (dalej „Kemppi” lub „Producent”) i ma ona zastosowanie w relacjach między firmą Kemppi a klientem, który zakupił Produkt bezpośrednio od Kemppi (zwanym dalej „Klientem”).

Niniejsza Gwarancja jest udzielana wyłącznie konsumentom. Niniejsza Gwarancja jest ograniczona do tych zasad i warunków.

Niniejsza Gwarancja jest udzielana jedynie jako uzupełnienie i nie narusza żadnych ustawowych uprawnień przysługujących Klientowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w jego jurysdykcji dotyczących sprzedaży towarów konsumpcyjnych.

Obowiązuje od 1 czerwca 2022 r.

Ważność

Firma Kemppi gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w warunkach normalnej eksploatacji w okresie trwania Gwarancji określonym poniżej oddzielnie dla każdej kategorii Produktów (każdy oddzielny okres zwany jest „Okresem Gwarancyjnym”).

 1. Panele sterujące, spawarki FastSteel oraz urządzenia do spawania zmechanizowanego.
  W przypadku tych Produktów maksymalny Okres Gwarancyjny wynosi 2 lata od daty sprzedaży.
 2. Źródła prądu, podajniki drutu oraz układy chłodzenia.
  W przypadku tych Produktów maksymalny Okres Gwarancyjny wynosi 3 lata od daty sprzedaży
 3. Automatyczne filtry spawalnicze (ADF), systemy ochrony dróg oddechowych z nawiewem powietrza (PAPR) oraz zawory regulujące przepływ powietrza.
  Okres Gwarancyjny dla tych produktów wynosi 2 lata od momentu zakupu i Gwarancji udziela się za okazaniem oryginału dowodu zakupu.
 4. Wszystkie akumulatory i ładowarki.
  Okres Gwarancyjny dla tych produktów wynosi 1 rok od momentu zakupu i Gwarancji udziela się za okazaniem oryginału dowodu zakupu.

 

Zakres Gwarancji

Producent jest odpowiedzialny za i) naprawę lub ii) wymianę wadliwego Produktu w Okresie Gwarancyjnym. Producent może według własnego uznania dokonać zwrotu kosztów zakupu wadliwego Produktu. Produkt uznaje się za wadliwy, jeśli jego funkcjonowanie poważnie odbiega od specyfikacji w Instrukcji Obsługi.

Gwarancja obejmuje również części zamienne, jak i określone świadczenia zapewniane przez autoryzowany serwis firmy Kemppi. Listę autoryzowanych serwisów firmy Kemppi można znaleźć na stronie www.kemppi.com.Producent nie odpowiada za płatności jakichkolwiek podatków, opłat, kosztów transportu lub kosztów odprawy celnej w związku z możliwą wysyłką Produktów lub części zamiennych potrzebnych do naprawy Produktu w ramach Gwarancji. Opłaty takie będą uiszczane przez Klienta. Jeśli Producent będzie zobowiązany do pokrycia takich kosztów w związku ze zwrotem, wystawi za nie fakturę Klientowi. W przypadku wymiany Produktu albo jego części każda część zamienna staje się własnością Klienta, a wymieniony element staje się własnością Producenta. W przypadku zwrotu pieniędzy Produkt musi zostać zwrócony Producentowi (jeśli Producent o to poprosi), po czym staje się jego własnością.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń z tytułu Gwarancji Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy Kemppi. Koszty pakowania, transportu i ubezpieczenia związane z wysyłką Produktu do najbliższego autoryzowanego serwisu firmy Kemppi ponosi Klient (zobacz www.kemppi.com, żeby znaleźć najbliższy serwis). Oddając Produkt do naprawy lub wymiany w ramach Gwarancji, Klient musi przedstawić pisemny raport opisujący warunki eksploatacji Produktu, co jest warunkiem koniecznym przyjęcia przez Producenta roszczenia z tytułu Gwarancji. Ponadto przed przyjęciem takiego roszczenia Producent może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące wspomnianych warunków eksploatacji. Klient jest uprawniony do naprawy produktu przez autoryzowany serwis firmy Kemppi. Ważność Okresu Gwarancyjnego Produktu można sprawdzić w systemie internetowym Producenta. Zaleca się, aby Klient przedstawił w autoryzowanym serwisie firmy Kemppi dowód zakupu i/lub kartę rejestracyjną. Ponadto, w chwili zgłoszenia roszczenia w ramach Gwarancji numer seryjny Produktu musi być czytelny (numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej Produktu).

Ograniczenia Gwarancji

Gwarancja NIE OBEJMUJE:

 1. Uszkodzeń powstałych wskutek normalnego zużycia, nieprzestrzegania zaleceń dotyczących eksploatacji i konserwacji, podłączenia urządzenia do niewłaściwego lub wadliwego źródła napięcia (obejmuje to skoki napięcia wykraczające poza nominalny zakres zasilania sprzętu), niewłaściwego ciśnienia gazu, przeciążenia, uszkodzeń podczas transportu i magazynowania ani uszkodzeń lub pożarów spowodowanych siłami przyrody (na przykład powstałych wskutek uderzenia pioruna lub powodzi).
 2. Wydatków na usuwanie usterek ani bezpośrednich lub pośrednich kosztów podróży, delegacji lub zakwaterowania.
 3. Przyłbic spawalniczych, uchwytów spawalniczych i materiałów eksploatacyjnych, kabli, rolek podających podajnika drutu i tulejek prowadzących.

Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku używania razem z Produktem uchwytów spawalniczych firmy innej niż Kemppi lub w przypadku dokonania modyfikacji Produktu bez uprzedniej pisemnej zgody Producenta, w przypadku wykonania naprawy lub konserwacji Produktu przy użyciu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych firmy innej niż Kemppi, w przypadku zignorowania wskazówek dotyczących konserwacji Produktu lub w przypadku wykonania naprawy przez serwis niebędący autoryzowanym dostawcą usług serwisowych firmy Kemppi.

Jeśli podczas usuwania usterek okaże się, że wada nie jest objęta Gwarancją, Gwarancja nie obejmie wówczas prac naprawczych, jakie należy wykonać, a Producent lub serwis firmy Kemppi będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za takie prace naprawcze. Producent w żadnym razie nie odpowiada za wydatki/koszty przekraczające cenę oryginalnego zakupu Produktu ani za jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe wydatki/koszty poniesione przez osobę trzecią.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i bez względu na jakiekolwiek postanowienia dotyczące minimalnych gwarancji prawnych Producent nie będzie mieć jakiegokolwiek zobowiązania w odniesieniu do Produktów poza zobowiązaniami określonymi w Gwarancji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i bez względu na jakiekolwiek postanowienia dotyczące minimalnych gwarancji prawnych Gwarancja jest jedynym i wyłącznym uprawnieniem z tytułu wszelkich wad Produktów, a Producent niniejszym wyraźnie wyłącza wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje i rękojmie, w tym rękojmie co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Producent w żadnym razie nie odpowiada za uboczne, wynikowe lub karne szkody ani kary umowne, wliczając między innymi utratę zarobków lub inne pośrednie szkody i straty. Jeśli Producent nie może zgodnie z prawem odrzucić ustawowych lub dorozumianych gwarancji lub rękojmi, wówczas w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa wszystkie takie gwarancje lub rękojmie obowiązują wyłącznie przez okres Gwarancji i są ograniczone do naprawy albo wymiany zgodnie z uznaniem Producenta.

Okres Gwarancyjny po naprawie w ramach Gwarancji

Po wykonanej w ramach Gwarancji naprawie przeprowadzonej przez autoryzowany Serwis Kemppi pozostały Okres Gwarancyjny naprawionego albo wymienionego Produktu lub jego części równa się pozostałemu Okresowi Gwarancyjnemu oryginalnego Produktu.

Prawo właściwe i spory

Niniejsze warunki gwarancji podlegają prawu Finlandii i zgodnie z tym prawem będą interpretowane. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony konsumenta w miejscu zamieszkania Klienta pozostają w mocy.

Jeśli Klient i Producent nie są w stanie rozstrzygnąć sporu na drodze negocjacji, Klient może zgłosić sprawę do lokalnego urzędu ds. ochrony praw konsumenta. Alternatywnie, Klient ma również dostęp do forum rozwiązywania sporów online (http://ec.europa.eu/odr) prowadzonego przez Komisję Europejską.